การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูล Open Data Integrity and Transparency : OIT


หน้าหลัก
www.dsi.go.th
ข้อมูลพื้นฐาน
 
การบริหารงาน
 
การบริหารเงินงบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส