ผู้บริหารระดับกลาง

7 ตุลาคม 2559 14:34 น. เปิดอ่าน 34780 ครั้ง   EN
 

ร.ต.อ. ชาญณรงค์ ทับสาร

รักษาราชการแทน

เลขานุการกรม

 


พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

 


นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร  

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

 


...

พ.ต.ท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์

 


นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

 


...

พ.ต.ท.อมร หงษ์ศรีทอง

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีสิ่งแวดล้อม

 


พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 


นายพิพัฒน์ เพ็ญภาค 

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 


พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ

 

...

ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล 

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง

 


พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 


...

พ.ต.ท หญิง พรทิพย์ ล. วีระพรรค

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

 


...

นางสุวิมล สายสุวรรณ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 


...

พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

 


พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีภาษีอากร

 


...

พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

 


...

นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

 


ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ

 


นายสมบุญ ม้าหาญศึก

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ