ผู้บริหารระดับกลาง

เผยแพร่: 7 ต.ค. 2559 14:34 น. ปรับรุง: 17 ก.พ. 2566 15:32 น. เปิดอ่าน 89652 ครั้ง   EN
 

ร.ต.อ. ธรรศ เลาห์ทวี

รักษาราชการแทน

เลขานุการกรม

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

-

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

เบอร์ติดต่อ : 028319888


...

พ.ต.ต. สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์.

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

พ.ต.ท. อมร หงษ์ศรีทอง

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


-

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

พ.ต.ต. จตุพล บงกชมาศ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 

นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


-

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

ร.ต.อ. สุรวุฒิ รังไสย์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

นายพิพัฒน์ เพ็ญภาค

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


ร.ต.อ. พลสัณห์ เทิดสงวน

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


พ.ต.ท. อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีภาษีอากร

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 

 


...

-

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


นายสมบุญ ม้าหาญศึก

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

เบอร์ติดต่อ : 028319888