ผู้บริหารระดับกลาง

7 ตุลาคม 2559 14:34 น. เปิดอ่าน 43444 ครั้ง   EN
 
...

ร.ต.อ. ธรรศ เลาห์ทวี

รักษาราชการแทน

เลขานุการกรม

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร  

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ.

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

พ.ต.ท. สุกิจ จ้อยสำเภา

ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

พ.ต.ท. อมร หงษ์ศรีทอง

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


พ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


นายพิพัฒน์ เพ็ญภาค 

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

พ.ต.ท. เชน กาญจนาปัจจ์

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 

...

ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล 

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


พ.ต.ต. จตุพล บงกชมาศ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

พ.ต.ท หญิง พรทิพย์ ล. วีระพรรค

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

นางสุวิมล สายสุวรรณ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

พ.ต.ท. พเยาว์ ทองเสน

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


พ.ต.ท. อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองคดีภาษีอากร

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

นายมเหสักข์ พันธ์สง่า

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


...

นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 


นายสมบุญ ม้าหาญศึก

ผู้อำนวยการกอง

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

เบอร์ติดต่อ : 028319888

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ