นโยบายการใช้งานเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2556 10:44 น. ปรับรุง: 20 มิ.ย. 2565 17:20 น. เปิดอ่าน 34271 ครั้ง   EN
 

 

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Website Policy)

กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น www.dsi.go.th, casereporter.dsi.go.th, mail.dsi.go.th, map.dsi.go.th เป็นต้น ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี กรมสอบสวนคดีพิเศษจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

 • กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับความยินยอมจากท่าน
 • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

กรมสอบสวนคดีพิเศษจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในนามของกรมสอบสวนคดีพิเศษ บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้าง และดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ถ้ามี) เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย

 • รหัสผู้ใช้ (User ID/Username) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ดูแลระบบจะทราบรหัสผู้ใช้ของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำและทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควร “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้
 • คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เว็บไซต์ : https://www.dsi.go.th
ที่อยู่ : 128 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2831 9888
e-mail : webadmin@dsi.go.th

นโยบายการรักษามั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Policy)

ก็นับเป็นสิ่งสำคัญในการแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์มากยิ่งขึ้นทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยสูงสุด

โดยเนื้อหาของนโยบายควรจะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

 • มีมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์อย่างไร
 • อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 • ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น วิธี การกำหนดรหัสผ่านที่มีคุณภาพ การใช้งานรหัสผ่าน และการเปลี่ยนรหัสผ่านในระยะเวลา ที่เหมาะสม เป็นต้น
  • มีมาตรการและวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์อย่างไร
  • อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น
   • การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ตรวจสอบและดักจับข้อมูลของผู้ที่พยายามลักลอบเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (Intrusion Detection)
   • การใช้งาน Firewall Protection
   • การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูง
   • การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption)
   • การใช้เทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet
   • ทำการ Auto Log off เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ