ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

เผยแพร่: 3 ต.ค. 2562 16:48 น. ปรับรุง: 20 เม.ย. 2566 14:27 น. เปิดอ่าน 37346 ครั้ง   EN
 

วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ

  • เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ และ แผนปฎิบัติการดิจิทัล

  1. เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  2. สร้างความเชื่อถือในระดับสากลในมิติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

  4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล

ตำแหน่ง : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

Email : piya_ra@dsi.go.th

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2831 9888 ต่อ 55552

ประวัติการศึกษา :

วุฒิที่ใช้บรรจุ :

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วุฒิสูงสุด :  

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์-การบริหารงานยุติธรรม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

  • ประถมาภรณ์มงกฏไทย (ป.ม.)
 
 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ