ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 19 ก.ย. 2559 10:42 น. ปรับรุง: 29 เม.ย. 2566 14:43 น. เปิดอ่าน 53922 ครั้ง   EN
 

ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สืบเนื่องจากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรง เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครืองข่ายองค์กร โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี จึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นโดยอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION” มีชื่อย่อว่า “DSI” ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ พัฒนารูป แบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

หน่วยงานในสังกัด

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองกฎหมาย
 • กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ
 • กองคดีการค้ามนุษย์
 • กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
 • กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
 • กองคดีความมั่นคง
 • กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค
 • กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 • กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
 • กองคดีภาษีอากร
 • กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
 • กองนโยบายและยุทธศาสตร์
 • กองบริหารคดีพิเศษ
 • กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค
 • กองปฏิบัติการพิเศษ
 • กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ