บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ (MOU)

เผยแพร่: 31 ก.ค. 2563 18:56 น. ปรับรุง: 20 มิ.ย. 2567 16:41 น. เปิดอ่าน 13198 ครั้ง  
 

ปี พ.ศ. 2567

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 1. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้ความเห็นชอบระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC) เพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567) รหัส 2567-03-กคท-T

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 1. บันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (ลงนามเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567) รหัส 2567-01-กพน-T

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ และการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567) รหัส 2567-02-กทศ-T

ปี พ.ศ. 2566

กองคดีความมั่นคง

 1. บันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทน อำพราง (NOMINEE) ระหว่าง กรมการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  (ลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566) รหัส 2566-05-กมค-T

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566) รหัส 2566-04-กทศ-T

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 1. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้ความเห็นชอบระบบหรือกระบวนการเปิดเผย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ระหว่าง กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย
  (ลงนามเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566) รหัส 2566-03-กคท-T

กองกฎหมาย

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (ลงนามเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566) รหัส 2566-02-กกม-T

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การใช้แผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ กรมพัฒนาที่ดิน
  (ลงนามเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566) รหัส 2566-06-กคส-T
 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  (ลงนามเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566) รหัส 2566-01-กคส-T

ปี พ.ศ. 2565

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
  (ลงนามเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565) รหัส 2565-05-กปภ-T

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 1. ข้อตกลงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานตำรวจเครือรัฐออสเตรเลีย
  Joint Taskforce (Narcotics and Transnational Organized Crime) Agreement between the Office of the Narcotics Control Board and Royal Thai Police and Department of Special Investigation and Anti Money Laundering Office and Australian Federal Police
  (ลงนามครั้งที่ 6 : วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 - 18 กรกฎาคม 2568) รหัส 2565-06-กตท-E
 2. บันทึกความเข้าใจระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษและตำรวจสหพันธรัฐเบลเยียม เกี่ยวกับความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) รหัส 2565-04-กตท-E
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
  (ลงนามเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) รหัส 2565-03-กตท-T

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565) รหัส 2565-01-กทศ-T

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับกรมป่าไม้
  (ลงนามเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565) รหัส 2565-02-กคส-T

ปี พ.ศ. 2564

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล" ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) รหัส 2564-03-กทศ-T

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 1. ความตกลงระหว่าง สำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลประเทศไทย (ตำรวจสากลกรุงเทพ) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสารขององค์การตำรวจสากลโดยตรง
  Agreement between the INTERPOL National Central Bureau for Thailand in Bangkok and The Department of Special Investigation on Direct Access to the INTERPOL Information System
  (ลงนามเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564) รหัส 2564-02-กตท-E

กองบริหารคดีพิเศษ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำระบบตอบกลับอัตโนมัติแบบฉับพลันทันที (chatbot) DSI smart service ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  (ลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) รหัส 2564-01-กบพ-T

ปี พ.ศ. 2563

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง กรมที่ดิน กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) รหัส 2563-07-กคส-T

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือ ทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
  (ลงนามเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) รหัส 2563-01-(กทศ, ศนธ)-T
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563) รหัส 2563-03-(กทศ)-T
 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและมหาวิทยาลัยบูรพา
  (ลงนามเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563) รหัส 2563-04-กทศ-T
 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563) รหัส 2563-05-กทศ-T

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
  (ลงนามเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563) รหัส 2563-01-(กทศ, ศนธ)-T

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  (ลงนามเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563) รหัส 2563-02-กนย-T

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมวิชาการเกษตร
  (ลงนามเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563) รหัส 2563-06-กคบ-T

 

ปี พ.ศ. 2562

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 

ปี พ.ศ. 2561

กองคดีการค้ามนุษย์

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ดีเอสไอร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตปลอดแชร์ลูกโซ่ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษกับจังหวัดกาฬสินธุ์
  (วันลงนาม ๘ มิ.ย. 2561) รหัส 2561-02-ชช-T
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ดีเอสไอร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีเขตปลอดแชร์ลูกโซ่ 100% ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษกับจังหวัดสิงห์บุรี
  (วันลงนาม 12 มิ.ย. 2561) รหัส 2561-03-ชช-T

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 

ปี พ.ศ. 2560

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
  MOU concerning cooperation in Combating Transnational Crime between the U.S. Department of Homeland security, Immigration and Customs Enforcement the kingdom of Thailand, Ministry of Justice, Department of Special Investigation
  (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560) รหัส 2560-01-กตท-E
 2. ข้อตกลงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานตำรวจเครือรัฐออสเตรเลีย
  Joint Taskforce (Narcotics and Transnational Organized Crime) Agreement between the Office of the Narcotics Control Board and Royal Thai Police and Department of Special Investigation and Anti Money Laundering Office and Australian Federal Police
  (ลงนามครั้งที่ ๒ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561) รหัส 2560-02-กตท-E
 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูล ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
  MOU between the Department of Special Investigation and the Department of Immigration and Border Protection on the Disclosure and Use of Information
  (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) รหัส 2560-03-กตท-E

 

ปี พ.ศ. 2559

กองคดีการค้ามนุษย์

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

 

ปี พ.ศ. 2558

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค

 1. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับสำนักงานคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558) รหัส 2558-02-กปภ-T
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาครัฐ (โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 กับผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 15, 16 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
  (ลงนามเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) รหัส 2558-06-กปภ-T
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอทั้ง 25 อำเภอ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5 ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
  (ลงนามเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558) รหัส 2558-07-กปภ-T

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองคดีการค้ามนุษย์

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 

ปี พ.ศ. 2548 - 2557

กองคดีการค้ามนุษย์

 1. ข้อกำหนดหน้าที่การประชุมทวิภาคีว่าด้วยการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน ระหว่างกรมตำรวจสหภาพพม่า กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555) รหัส 2555-11-กคม-T
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556) รหัส 2556-01-กคม-T
 3. บันทึกข้อตกลง Funding Agreement between the United Nations Office on Drugs and Crime and the Department of Special Investigation, Ministry of Justice on the Cooperation in the Implementation of the ROSEAP Regional Programme 2014-2017 (สำนักงานองค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC))
  (ลงนามเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557) รหัส 2557-01-กคม-E

กองคดีภาษีอากร

 1. บันทึกความตกลงว่าการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมศุลกากร
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-16-กคภ-T
 2. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมสรรพสามิต
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-17-กคภ-T
 3. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมสรรพากร
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-18-กคภ-T

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

 1. บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย เกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
  MOU between the Department of Special Investigation and the Australian Federal Police on Combating Transnational Crime
  (ออสเตรเลีย : ครั้งที่ ๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 - 2 กันยายน 2557) รหัส 2554-01-กตท-E
 2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเทศไทย กับองค์กรปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรง ประเทศสหราชอาณาจักร (และหลังจากนั้นเป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของประเทศสหราชอาณาจักร)
  MOU between The Department of Special Investigation (DSI) of the Kingdom of Thailand and The serious Organized Crime Agency (SOCA) (and thereafter the United Kingdom’s National Crime Agency) Concerning Cooperation in the Information Exchange Relating to Crimes and Transnational Crime
  (สหราชอาณาจักร : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และยังไม่มีการแจ้งยกเลิก) รหัส 2555-07-กตท-E
 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายและธรรมาภิบาลเยอรมัน-อุษาคเนย์
  MOU between the Department of Special Investigation, Ministry of Justice of Thailand and the German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG), Faculty of Law, Thammasat University
  (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556) รหัส 2556-02-กตท-E

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

 1. บันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
  (ลงนามวันที่ 20 เมษายน 2555) รหัส 2555-03-กคบ-T
 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประสานงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทยสภา และกระทรวงยุติธรรม โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556) รหัส 2556-04-กคบ-T

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2555
  (ลงนามเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555) รหัส 2555-10-กคส-T
 2. บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2556
  (ลงนามเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) รหัส 2556-03-กคส-T

กองคดีความมั่นคง

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

 1. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-01-กทศ-T
 2. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมการขนส่งทางบก
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-02-กทศ-T
 3. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมคุมประพฤติ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-03-กทศ-T
 4. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-04-กทศ-T
 5. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-05-กทศ-T
 6. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมราชทัณฑ์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-06-กทศ-T
 7. บันทึกความตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมการปกครอง
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-07-กทศ-T
 8. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมการกงสุล
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-08-กทศ-T
 9. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-09-กทศ-T
 10. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-10-กทศ-T
 11. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-11-กทศ-T
 12. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับธนาคารแห่งประเทศไทย
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-12-กทศ-T
 13. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-13-กทศ-T
 14. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-14-กทศ-T
 15. บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  (ลงนามเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548) รหัส 2548-15-กทศ-T
 16. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  (ลงนามเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551) รหัส 2551-01-กทศ-T
 17. บันทึกความตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552) รหัส 2552-01-กทศ-T
 18. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสืบสวนการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552) รหัส 2552-02-กทศ-T
 19. บันทึกความตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานประกันสังคม
  (ลงนามเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554) รหัส 2554-02-กทศ-T

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  (ลงนามเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555) รหัส 2555-01-กพน-T
 2. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555) รหัส 2555-02-กพน-T
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยเกริก
  (ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555) รหัส 2555-04-กพน-T
 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  (ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555) รหัส 2555-05-กพน-T
 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  (ลงนามเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555) รหัส 2555-06-กพน-T
 6. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (ลงนามเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555) รหัส 2555-08-กพน-T
 7. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  (ลงนามเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555) รหัส 2555-12-กพน-T
 8. Letter of Intent between The Ministry of Justice of Thailand and the United Nations Office on Drugs and Crime on Improving the Capacity of The Training Academy of the Department of Special Investigation. (สำนักงานองค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติด และอาชญากรรม (UNODC))
  (ลงนามเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556) รหัส 2556-05-กพน-E

กองปฏิบัติการพิเศษ

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ