มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

เผยแพร่: 24 ธ.ค. 2556 11:36 น. ปรับรุง: 10 พ.ย. 2565 13:13 น. เปิดอ่าน 5908 ครั้ง  
 
  • ปี พ.ศ. 2565

              - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 113/2565 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม

              - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

              - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 677/2565 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีพิเศษที่สำคัญ

              - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1262/2565 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแก่รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

              - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1263/2565 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงกับรองอธิบดี

              - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1297/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์คดียาเสพติด (เป็นการภายใน)

              - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1298/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ละเมิดทาเพศเด็ก (เป็นการภายใน)

              - คำสั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1299/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบและอำนวยความเป็นธรรม (เป็นการภายใน) 

             

  • ปี พ.ศ. 2564

               - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 310/2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการควบคุมผู้ต้องหาคดีพิเศษ

               - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 360/2564 เรื่อง จัดตั้งสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

               - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 937/2564 เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานราช ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

               - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 967/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ติดตามและตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

               - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1082/2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ

               - คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1083/2564 เรื่อง การแยกภารกิจด้านการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

  • ปี พ.ศ. 2548

                 -  คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 5/2548 เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

                 -  คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 1311/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2548

                 -  คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ 218/2548 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและมอบหมายหน้าที่แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย