บทสรุปสำหรับผู้บริหารผลงานองค์ความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒

13 มีนาคม 2563 15:14 น. เปิดอ่าน 640 ครั้ง  
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหารผลงานองค์ความรู้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ องค์ความรู้

๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร คู่มือการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน
๒. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การป้องกันการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ วิเคราะห์กรณีพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
๓. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร คู่มือการเบิกจ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องเทคนิคการสืบสวนสอบสวนกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเกี่ยวกับค่าสิทธิ
๕. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องการสืบสวนทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ
๖. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
๗. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
๘. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่องความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง