DSI  จังหวัดชายแดนใต้ สนธิกำลังร่วมกับ ปปท.เขต9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการบุกรุกทำลายที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เผยแพร่: 14 ก.พ. 2566 10:22 น. ปรับรุง: 20 ก.พ. 2566 10:27 น. เปิดอ่าน 1171 ครั้ง   EN
 

DSI  จังหวัดชายแดนใต้ สนธิกำลังร่วมกับ ปปท.เขต9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบการบุกรุกทำลายที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา

        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  นายชยพล  สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบการบุกรุกทำลายที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสงขลา
        คณะทำงานภายใต้โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2566  ได้มีการประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต9  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา  อำเภอนาทวี  อำเภอจะนะ  อำเภอเทพา  อบต.คลองทราย   อบต.เทพา  อบต.สะพานไม้แก่น  อบต.ท่าหมอไทร และ อบต.จะโหนง  โดยได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกทำลายที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี ตำบลเทพา อำเภอเทพา ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ และตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
          กรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศพระราชบัญญัติการสอบสวนพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 อีกทั้งยังเป็นภัยความมั่นคงอื่น ที่อาจเป็นปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานรัฐ และปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย