กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

27 สิงหาคม 2561 14:15 น. เปิดอ่าน 4992 ครั้ง  
 

 พระราชบัญญัติ

1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562

2. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

3. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

5. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

8. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

13. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

14. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

15. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

16. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กฎกระทรวง

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560

2. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบ/ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการควบคุมการมีและการใช้รถยนต์นั่งกันกระสุน ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ

1. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2562

2. ระเบียบ กสพ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

3. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

4. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

5. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงยุติธรรม

1. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

2. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมที่มีการดูงานของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 กฎ ก.พ./กฎ กพค./ระเบียบ ก.พ.

1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

2. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556

3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

4. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ