กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

เผยแพร่: 27 ส.ค. 2561 14:15 น. ปรับรุง: 26 ม.ค. 2567 17:27 น. เปิดอ่าน 43832 ครั้ง  
 

 พระราชบัญญัติ

 

 1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565
  ให้ไว้ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565
 2. พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565
 3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565
  ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564
  ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 5. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560
  ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
 6. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
  ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
 7. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
  ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 8. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เมษายน 2562
 9. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 10. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
  ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
 11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  ให้ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน 2562
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
 13. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 14. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2558
 15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
 16. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2553
 17. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2551
 18. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
  ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2542
 19. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กันยายน 2540
 20. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2539
 21. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2539

  พระราชกำหนด

 

 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
  ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 2. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563

  กฎกระทรวง

 1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563
  ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563
 2. กฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการบังคับทางปกครองแทน พ.ศ. 2563
  ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 3. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563
  ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560
  ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560
 5. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542

  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566
  ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
  ให้ไว้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คน นิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564
  ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเลพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561
  ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ. 2562
  ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 9. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544
 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539

  ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

 1. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2565
  ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
 2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการควบคุมการมีและการใช้รถยนต์นั่งกันกระสุน
  ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

  ระเบียบกระทรวงการคลัง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2528
  ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2528

  ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 1. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
 2. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2562
  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562
 3. ระเบียบ กสพ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 4. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
 5. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
 6. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548
  ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2548

  ประกาศกระทรวงยุติธรรม

 1. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 2. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมที่มีการดูงานของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

  ข้อกำหนดประธานศาลฎีกา

 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

  ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 1. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566
 2. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566
  ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566
 3. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

  คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 1. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1628/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมยานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2566
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566
 2. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 334/2566 เรื่อง การอยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566

  ข้อบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 1. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566
  ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

  กฎ ก.พ./กฎ กพค./ระเบียบ ก.พ.

 1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 2. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
  ให้ไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2556
 3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556
  ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2556
 4. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
  ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2554
 5. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
  ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2551

  หนังสือเวียน

 1. หนังสือเวียนกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ที่ ยธ 0803/ว071 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประสานงานด้านกิจการต่างประเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566
  ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566
 2. หนังสือเวียนกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ที่ ยธ 0814/ว046 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการส่งแบบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาเพื่อตรวจสอบประวัติ (เพิ่มเติม)
  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
 3. หนังสือเวียนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ยธ 0801.5/ว1084 เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 4. หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ02007/4419 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการเสนอร่างกฎกระทรวงจะต้องไม่มีบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจช่วงโดยกฎหมายแม่บทมิได้ให้อำนาจไว้)
  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 5. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801/ว081 เรื่อง กำชับการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการผ่านช่องทาง MailGoThai
  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 6. หนังสือเวียนกองปฏิบัติการพิเศษ ที่ ยธ 0818/ว1142 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนอาวุธปืน เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตพาอาวุธปืน การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตพาอาวุธปืน
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 7. หนังสือเวียนกองกฎหมาย ที่ ยธ 0802/ว006 เรื่อง แจ้งเวียนการรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
 8. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801.2(ชป.)/ว029 2563 เรื่อง ขอให้มีการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก
  ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
 9. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801.2(ชป.)/ว030 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562
  ลงวันที่ 21 มกราคม 2563
 10. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801.2(ชป.)/ว041 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 11. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801.2(ชป.)/ว060 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 12. หนังสือเวียนกลุ่มบริหารทรัพยากรณ์บุคคล ที่ ยธ 0801.5/ว278 เรื่อง แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติงาน กรณีการเผยแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ลงวันที่ 4 เมษายน 2565

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ