กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป

27 สิงหาคม 2561 14:15 น. เปิดอ่าน 18701 ครั้ง  
 

 พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 2. พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560
 3. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
 4. พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
 5. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 7. พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
 8. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 10. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 11. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 13. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 15. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 16. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 17. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 18. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539


 พระราชกำหนด

 1. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563


 กฎกระทรวง

 1. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563
 2. กฎกระทรวง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการบังคับทางปกครองแทน พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
 3. กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
 4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560
 5. กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540


 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คน นิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเลพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2563
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม


 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

 1. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการควบคุมการมีและการใช้รถยนต์นั่งกันกระสุน


 ระเบียบกระทรวงการคลัง

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2528


 ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 1. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
 2. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2562
 3. ระเบียบ กสพ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 4. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 5. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 6. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548


 ประกาศกระทรวงยุติธรรม

 1. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 2. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การฝึกอบรมที่มีการดูงานของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

 ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 1. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงานเเละเเนวปฏิบัติเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 


 กฎ ก.พ./กฎ กพค./ระเบียบ ก.พ.

 1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 2. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556
 3. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
 4. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551


 หนังสือเวียน

 1. หนังสือเวียนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ02007/4419 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เกี่ยวกับการเสนอร่างกฎกระทรวงจะต้องไม่มีบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจช่วงโดยกฎหมายแม่บทมิได้ให้อำนาจไว้
 2. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801/ว081 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง กำชับการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการผ่านช่องทาง MailGoThai
 3. หนังสือเวียนกองปฏิบัติการพิเศษ ที่ ยธ 0818/ว 1142 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนอาวุธปืน เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตพาอาวุธปืน การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตพาอาวุธปืน
 4. หนังสือเวียนกองกฎหมาย ที่ ยธ 0802/ว006 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แจ้งเวียนการรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม
 5. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801.2(ชป.)/ว 029 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง ขอให้มีการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับการพิมพ์หนังสือราชการภายนอก
 6. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801.2(ชป.)/ว 030 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563    เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562
 7. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801.2(ชป.)/ว 041 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
 8. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801.2(ชป.)/ว 060 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563