กองคดีฮั้วประมูล DSI เข้าค้นบริษัทผู้ประมูลงานของ อบจ.เชียงใหม่ ส่อฮั้วประมูล

เผยแพร่: 12 ส.ค. 2565 20:56 น. ปรับรุง: 12 ส.ค. 2565 20:56 น. เปิดอ่าน 1383 ครั้ง  
 

กองคดีฮั้วประมูล DSI 

เข้าค้นบริษัทผู้ประมูลงานของ อบจ.เชียงใหม่ ส่อฮั้วประมูล

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แถลงนโยบายปี พ.ศ.2565 โดยเน้นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษใน7 กลุ่มคดีหลัก โดยนโบบายสำคัญประการหนึ่งคือการปราบปรามการฮั้วประมูลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงกาาขนาดใหญ่ของรัฐโดยขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ให้ความเป็นธรรมต่อสังคมและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ นั้น

กองคดีว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ได้ทำการสืบสวน กรณีโครงการจัดซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) ในระบบประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  e-bidding ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ พบว่ามีพฤติการณ์ในการตกลงร่วมกันสมยอมในการสู้ราคา โดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐ มูลค่าความเสียหายกว่า 124,000,000 บาท อัน เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และอยู่ในข่ายเป็นคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงอนุมัติให้ทำการสอบสวนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ตาม พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) จำนวน 2 คดี เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ  รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ  กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม นำหมายค้นของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค7 และหมายค้นของศาลจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจค้นที่ทำการของบริษัทผู้ชนะการประมูลโครงการดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 จุด และจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 จุด พบพยานหลักฐานที่เพียงพอจะพิจารณาได้ว่านิติบุคคลบุคคล หรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง  มีความเกี่ยวโยงในรูปแบบของการกระทำที่เข้าลักษณะเป็นความผิดฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อจะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  โดยรูปแบบของการกีดกันการเสนอราคามีลักษณะจำเพาะ มีการจัดตั้งบริษัทคู่เทียบขึ้นมาหลายบริษัท จัดทำเอกสารเท็จมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้หลงเชื่อในสถานะที่แท้จริง หลงเชื่อในความสามารถในการทำธุรกิจและการเป็นตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศ ตรวจค้นพบเอกสารที่เกี่ยวโยงกันของแต่ละนิติบุคคล ที่ยื่นเสนอราคาขอประมูลงานในหลายมิติ พฤติการณ์เข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงการดำเนินการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) อย่างเป็นธรรม โดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ เอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ตามมาตรา 4 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรี ทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ.

แชทกับวานหน่อย