กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 27 ส.ค. 2561 12:58 น. ปรับรุง: 26 ม.ค. 2567 17:22 น. เปิดอ่าน 42015 ครั้ง  
 

 ประมวลกฎหมาย

 

 1. ประมวลกฎหมายอาญา
 2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 3. ประมวลรัษฎากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 พระราชบัญญัติ

 

 1. พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565
 2. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  /  ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม 2560
 4. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
 8. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 9. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 10. พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 12. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 205 มาตรา 206 มาตรา 242 มาตรา 243 มาตรา 244 มาตรา 245 มาตรา 246 มาตรา 247 และมาตรา 253)
 13. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 286 มาตรา 202 มาตรา 203 มาตรา 204 และมาตรา 208)
 14. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 159 มาตรา 163 มาตรา 166 มาตรา 169 และมาตรา 170)
 15. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56)
 16. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 121 มาตรา 132 มาตรา 139 มาตรา 140 มาตรา 141 มาตรา 142 มาตรา 143 มาตรา 144 มาตรา 145 มาตรา 146 มาตรา 147 มาตรา 148 มาตรา 149 และมาตรา 150)
 17. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีกำหนดโทษตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 17)
 18. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
 19. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13)
 20. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 60 และมาตรา 61)
 21. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีกำหนดโทษตามมาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 41)
 22. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 74)
 23. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 193 มาตรา 197 มาตรา 216 มาตรา 217 มาตรา 221 และมาตรา 222)
 24. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 278 มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 296 มาตรา 296/1 มาตรา 300 เฉพาะความผิดตามมาตรา 278 มาตรา 288 มาตรา 289 และมาตรา 306 ถึงมาตรา 315)
 25. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 76 และมาตรา 78)
 26. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 47 เฉพาะความผิดตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 54)
 27. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 109/1 มาตรา 110 และมาตรา 114)
 28. พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 12 มาตรา 15)
 29. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 85 มาตรา 86 และมาตรา 88 )
 30. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดบทโทษตามมาตรา 31)
 31. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 24 )
 32. พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 8 และมาตรา 8 ทวิ)
 33. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เป็นคดีพิเศษเฉพาะคดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 69 มาตรา 72 ตรี มาตรา 73 เฉพาะความผิดตามมาตรา 48)


 พระราชกฤษฎีกา

 

 1. พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562


 กฎกระทรวง

 

 1. กฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566
 2. ประมวลกฎหมายอาญา
 3. กฎกระทรวง กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดค่าปรับบังคับการ พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 4. กฎกระทรวง การมอบอำนาจในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 5. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 6. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 7. กฎกระทรวงกำหนดวิธีการขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2553
 8. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2549
 9. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2549
 10. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548
 11. กฎทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
 12. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในชั้นสอบสวน พ.ศ. 2544


 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม


 1. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๖
 2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖
 3. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕
 4. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
 5. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
 6. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 7. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการรือฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2560
 8. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2554
 9. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 10. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553
 11. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2550
 12. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา พ.ศ. 2550
 13. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 12 ทวิ พ.ศ. 2549
 14. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ พ.ศ. 2548
 15. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 16. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภรรยา ผู้บุพการี  ผู้สืบสันดานของพยาน  หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547
 17. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2547
 18. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 30 พ.ศ. 2547
 19. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และวิธีเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
 20. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ 2547
 21. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2548


 ระเบียบ กคพ./ประกาศ กคพ./ข้อบังคับ กคพ.


 1. ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
 2. ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
 3. ประกาศ กคพ.(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 4. ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
 5. ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ.มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2561
 6. ระเบียบ กคพ. ว่าด้วยการสืบสวนคดีความผิดทางอาญาเพื่อเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติให้เป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2551
 7. ประกาศ กคพ.(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2561 เรื่องกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547


 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544


 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


 1. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

 ข้อบังคับประธานศาลฎีกา


 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่3) พ.ศ. 2560
 4. ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 5. ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548
 6. ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548
 7. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548

 ข้อกำหนดประธานศาลฎีกา


 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560


 กฎสำนักนายกรัฐมนตรี


 1. กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕
 2. กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2559
 3. กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการพิเศษ พ.ศ. 2555


 ประกาศกระทรวงยุติธรรม

 

 1. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
 2. ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกำหนดหน่วยงานทำหน้าที่รับคำร้องขอรับการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ


 ประกาศ/คำสั่ง คสช.


 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
 2. คำสั่งคณะรักษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การมอบอำนาจ การอนุมัติเคลื่อนย้ายกำลัง อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ควบคุม
 3. ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุม
 4. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจปกครองประเทศ กรณีห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธ


 ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ


 1. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการดำเนินการในชั้นคดีความเห็นแย้ง พ.ศ. ๒๕๖๕
 2. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง และ การขอปล่อยชั่วคราวเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องในคดีอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565
 3. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการดำเนินการขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 4. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีที่ถึงที่สุด พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564
 5. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการใช้หรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
 6. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับหมายจับในคดีพิเศษ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
 7. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีที่ถึงที่สุด พ.ศ.2564
 8. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเครื่องหมายเเสดงความสามารถทางยุทธวิธี กรมสอบสวนคดีพิเศษ หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านยุทธวิธี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564
 9. ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยเครื่องหมายเเสดงความสามารถทางยุทธวิธี กรมสอบสวนคดีพิเศษ หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านยุทธวิธี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

 คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

 1. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 33/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 เรื่อง อำนาจ หน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำหน่วยงาน
 2. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1297/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์คดียาเสพติด (เป็นการภายใน) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565
 3. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1298/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก (เป็นการภายใน) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565
 4. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 1299/2565 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามหนี้นอกระบบและอำนวยความเป็นธรรม (เป็นการภายใน) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565
 5. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 26/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
 6. คำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 937/2564 สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

 1. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖
 2. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖
 3. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 4. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบปกติและเครื่องแบบพิเศษของพนักงานราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 5. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กำหนดกฎหมายให้หน่วยงานทำหน้าที่ในการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
 6. ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง มาตรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) ระลอกใหม่ อันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

 หนังสือเวียน

 

 1. หนังสือเวียนกองบริหารคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๖/ว๑๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้ คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

 2. หนังสือเวียนกองบริหารคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๖/ว๐๐๒ ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กำหนดกฎหมายให้หน่วยงานทำหน้าที่ในการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษ

 3. หนังสือเวียนกองกฎหมาย ที่ ยธ ๐๘๐๒/ว๐๒๓ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แจ้งกำชับแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษและการสั่งการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน

 4. หนังสือเวียนกองบริหารคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๖/ว๐๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕

 5. หนังสือเวียนกองบริหารคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๖/ว๐๗๐ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๕

 6. หนังสือเวียนกองกฎหมาย ที่ ยธ ๐๘๐๒/ว๐๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนข้อหารือและแนวทางการปฏิบัติ กรณีพนักงานอัยการแจ้งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการให้ได้ตัวผู้ต้องหา เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล

 7. หนังสือเวียนกองปฏิบัติการพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๘/ว๐๐๘ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรื่อง แจ้งเวียนแบบใบเบิกอาวุธปืนและแบบใบเบิกยุทธภัณฑ์

 8. หนังสือเวียนกองกฎหมาย ที่ ยธ ๐๘๐๒/ว๐๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งกำชับแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ-ส่งหนังสือราชการและการรักษาความลับของทางราชการ

 9. หนังสือเวียนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ยธ ๐๘๐๑.๕/ว๖๕3  ลงวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาการปฏิบัติราชการและการลาของบุคลากรในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 10. หนังสือเวียนกองกฎหมาย ที่ ยธ ๐๘๐๒/ว๐๕๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนข้อหารือและแนวทางการปฏิบัติกรณีที่ผู้พิพากษาออกหมายจับเอง ตามข้อ ๒๒ ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 11. หนังสือเวียนกองบริหารคดีพิเศษ ที่ ยธ ๐๘๑๖/ว๐๖๓  ลงวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๗

 12. หนังสือเวียนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ยธ ๐๘๐๑.๕/ว๕๙๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ฉบับปรับปรุง)

 13. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801/ว 158 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง แบบฟอร์มหนังสือการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 14. หนังสือเวียนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ยธ ๐๘๐๑.๕/ว๓๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งแนวทางการใช้เครื่องหมายราชการของกระทรวงยุติธรรม และของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 15. หนังสือเวียนกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ที่ ยธ 0814/ว 007 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางในการฝากขังผู้ต้องหาในคดีอาญาผ่านระบบออนไลน์
 16. หนังสือเวียนสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ยธ 0801/ว 028 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง ขอส่งคู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 17. หนังสือเวียนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ ยธ 0801.5/ว 807 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง วิธีปฏิบัติและเเนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ