Related link

published: 31/10/2562 15:45:43 updated: 8/7/2563 12:10:10 13278 views   TH
 

สำนักงานรัฐมนตรี

 

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

 

ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านเสริมสร้างความยุติธรรม

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีฯ

ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่อยู่ในกำกับดูแล

หน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม

Lasted Post

Related Post