ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2566 – มีนาคม พ.ศ. 2567)

published: 9/4/2567 10:43:11 updated: 9/4/2567 10:43:11 134 views   TH
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Documents related