ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕. เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวบคดิ่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔5


เปิดอ่าน 1,020

 

เอกสารที่เกียวข้อง


ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ