แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
  • แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • โปรดทำเครื่องหมาย ให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

 
1. เพศ *            
4. การศึกษา *                 
 

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 
ลำดับ
หัวข้อ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
1
ชื่อหัวเรื่อง/แหล่งข้อมูล
2
ภาษาเข้าใจ กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
3
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
4
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
5
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์