DSI เร่งสร้าง Academy พัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนระดับประเทศ

31 พฤษภาคม 2564 15:09 น. เปิดอ่าน 120 ครั้ง   EN
 

DSI เร่งสร้าง Academy พัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนระดับประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เร่งสร้างสถาบันการสืบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ในพื้นที่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การเรียนรู้ในการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญาสำคัญระดับประเทศ เพื่อฝึกทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีและด้านวิชาการ แก่บุคลากร ตลอดจนเพื่อสร้างวิทยากรพี่เลี้ยงให้บุคลากรรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาการสืบสวนสอบสวนระดับคุณภาพของประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่กำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งการดาเนินคดีพิเศษจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสืบสวนสอบสวน มีเทคนิค ทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันสถานการณ์ อาชญากรรมร้ายแรงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมหลากหลายรูปแบบมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ยากแก่การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนารูปแบบวิธีการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งด้านพฤติกรรมที่การนำเทคโนโลยีคุณภาพสูงสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือ มีความ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเครือข่ายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 18 และมาตรา 19 ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ต้องสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีขึ้น จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้

 

ด้าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ เปิดเผยว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ที่จะมีความทันสมัยในระดับประเทศ และ เป็นไปตามมาตรฐานสากล อันเกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นมืออาชีพ โดยการจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นหน่วยงานสำหรับการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวน คดีพิเศษที่มีคุณภาพ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ดังนั้น บุคลากรทุกคนจะต้องมีองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกทักษะ ความเชี่ยวชาญ การฝึกยุทธวิธีในหลากหลายด้าน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเสวนาทางวิชาการ หรือการประชุมใหญ่ การสัมมนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสำหรับ การเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการจัดให้มีการอบรมฝึกทักษะเพื่อสร้างวิทยากรภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้สามารถทำหน้าที่วิทยากรและพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน โดยล่าสุดการก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว มีความคืบหน้าไปกว่า 85% แล้ว และได้มีการปูสนามหญ้าบริเวณด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อย พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ 3 เฟต ซึ่งคาดว่าทั้งโครงการจะแล้วเสร็จปลายเดือนสิงหาคม 2564 ที่จะถึงนี้

 

************************************************

 

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ