Do's and Don'ts - การปฏิบัติตนของข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 4 ส.ค. 2565 9:27 น. ปรับรุง: 4 ส.ค. 2565 9:27 น. เปิดอ่าน 1987 ครั้ง  
 

ด้วย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำโปสเตอร์ Do's and Don'ts เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภายใต้แผนปฏิบัติ การพัฒนาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ D - ๐๕ กิจกรรม : การตระหนักรู้เพื่อดำรงตนอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีวินัย  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แชทกับวานหน่อย