ดีเอสไอ จับมือ กรมทรัพยากรน้ำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนงานสำรวจภูมิประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2565 11:55 น. ปรับรุง: 25 มี.ค. 2565 15:41 น. เปิดอ่าน 1178 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ จับมือ กรมทรัพยากรน้ำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

สนับสนุนงานสำรวจภูมิประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยนายไตรยฤทธิ์     เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom  Meetings  โดยมี พันตำรวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ      นายนิรุติ  คูณผล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเป็นสักขีพยาน  เพื่อความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา สนับสนุน และแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟู  รวมทั้งควบคุมดูแลกำกับประสานติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน  
          นายไตรยฤทธิ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมทรัพยากรน้ำในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและระบบภูมิสารสนเทศ มาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  จะเห็นว่าในปัจจุบันสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำมีความซ้ำซ้อนมากยิ่งขึ้น การดำเนินการโครงการต่าง ๆ  จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าประสงค์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีระบภูมิสารสนเทศ ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการ  บริหารจัดการฐานข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นำมาใช้ในการวางแผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ  ทั้งด้านการชลประทาน ด้านการเกษตร และด้านทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำอากาศยานไร้คนขับทำการบินสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแผนที่อาชญากรรมด้วยระบบ GIS  เพื่อสนับสนุนภารกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ อีกด้วย

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย