DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการบลิซซ์ เขาค้อ

เผยแพร่: 2 ก.ค. 2563 8:56 น. ปรับรุง: 2 ก.ค. 2563 8:57 น. เปิดอ่าน 2794 ครั้ง  
 

DSI ลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการบลิซซ์ เขาค้อ

 

          ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการบุกรุกป่าและที่ดินของรัฐ โดยถือเป็นนโยบายสำคัญ ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งการให้ พันตำรวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและโฆษก     กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายมเหสักข์ พันธ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค และพันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษและรองโฆษก   กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมอำนวยและดูแลการตรวจค้นโครงการจัดสรรที่ดิน บลิซซ์ เขาค้อ ตามหมายศาลจังหวัดเขาค้อ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน., ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์, หน่วยปราบปรามเฉพาะกิจภาคเหนือ (พยัคฆ์ไพร), สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบพื้นที่โครงการที่ครอบครองจริงและพื้นที่ที่ได้ครอบครองในเขตป่าไม้ถาวรทั้งหมดว่า      เป็นเนื้อที่จำนวนเท่าใด ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 43/2563 หากผลการสืบสวนสอบสวนพบว่ามีการบุกรุก กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการนำพื้นที่ป่าคืนให้กับประเทศและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
         กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์        หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร รส.ที่ 1 (อำเภอเขาค้อ) ม.พัน 28 พล.ม.1 ดำเนินการตรวจสอบโครงการ บลิซซ์ เขาค้อ ของบริษัท สหการโฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ตรวจสอบตำแหน่งพิกัดพื้นที่โครงการกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจากได้รับรายงานว่าโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม 2509          ซึ่งประกาศให้เป็นป่าไม้ถาวร ป่าหมายเลข 2 (ป่าทุ่งแสลงหลวง) ส่วนที่เหลือ ผลการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร และปัจจุบันได้มีการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จากการสืบสวนพบว่า โครงการ บลิซซ์ เขาค้อ ได้ยึดถือครอบครองที่ดินโดยได้ออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 500 แปลง เนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการกลั่นกรอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีมติให้รับเรื่องการกระทำของบริษัท สหการโฮลดิ้ง จำกัด เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 มาตรา 72 ตรี วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1 มาตรา 9 มาตรา 58 มาตรา 108 มาตรา 108 ทวิ และมาตรา 112 อันเป็นความผิดที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ข้อ 20 คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และข้อ 23 คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นลักษณะความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ อันเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 หนึ่ง (1) (ก) และ (ข)
         ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ได้นำอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบ Fixed Wing บินสำรวจบันทึกและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่ชั้นสูงในการสำรวจด้วยการเชื่อมโยงและอ้างอิงตำแหน่งพิกัดกับโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network ของกรมที่ดินเพื่อปรับแก้ให้ตำแหน่งและค่าพิกัดของแผนที่มีความถูกต้องทางตำแหน่งสูงอยู่ในระบบพิกัดแผนที่มาตรฐานเดียวกันเพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งของเอกสารสิทธิที่ดิน และแนวเขตที่ดินของรัฐได้อย่างแม่นยำ ชัดเจน โดยข้อมูลแผนที่ทางอากาศที่แสดงสภาพปัจจุบันของพื้นที่จะส่งมอบให้กรมป่าไม้ ดำเนินการคำนวณมูลค่าความเสียหายจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

         กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งมั่นในการทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อทวงคืนผืนป่าซึ่งเป็นของแผ่นดิน ที่มีการนำไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัว กลับมาเป็นสมบัติของประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชน มีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
                                                           

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ