แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษษยน 2557 - 30 กันยายน 2557)

11 มิถุนายน 2557 15:19 น. เปิดอ่าน 919 ครั้ง  
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 เมษษยน 2557 - 30 กันยายน 2557)

1. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติการหรือสมรรถนะ

3. แบบประเมินสมรรถนะหลัก

4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ