สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคงคลัง จำนวน ๘ รายการ

24 เมษายน 2557 9:57 น. เปิดอ่าน 1101 ครั้ง  
 

ด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคงคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารสอบราคาที่แนบท้ายประกาศสอบราคา ฉบับนี้ 

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ   ณ   วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

          5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ (e-Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลคทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ในวันและเวลาราชการ ณ  ส่วนพัสดุและยานยนต์   สำนักบริหารกลาง   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๘ อาคาร  B เลขที่  ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

                   กำหนดพิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑) ในวันที่     ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑) ในวันที่    ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗       เวลา   ๑๐.๐๐ น.   ณ  สำนักบริหารกลาง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น ๘   อาคาร B

                   กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  และเอกสารส่วนที่  ๒  ในวันที่    ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   เวลา   ๑๐.๐๐  น.   เป็นต้นไป ณ  สำนักบริหารกลาง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น ๘  อาคาร B

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่  ณ   ชั้น ๘ อาคาร B ส่วนพัสดุและยานยนต์ สำนักบริหารกลาง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  เลขที่  ๑๒๐  หมู่ที่  ๓  ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  ตั้งแต่วันที่         ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗   จนถึงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๑๔๒ ๒๗๘๐-๙ หรือ ๐๘๗ ๓๓๐ ๗๐๐๔  ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือ www.dsi.go.th

เอกสารสอบราคาที่แนบท้ายประกาศนี้   ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคา   ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ฉบับนี้ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ