การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

published: 6/1/2563 9:29:10 updated: 6/1/2563 10:08:18 3319 views   TH
 

รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

Link ไปยังแบบฟอร์มการแสดงความคิดเห็น ฯ >>>  https://forms.gle/hrU5sgSKbz3YwFyXA

เอกสารแนบท้ายประกอบด้วย

1. บันทึกหลักการและเหตุผลฯ

2. ร่าง พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

3.บัญชีท้าย พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ

4. ตารางเปรียบเทียบ พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

Documents related

Lasted Post

Related Post