รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

published: 3/2/2563 14:13:31 updated: 3/2/2563 14:13:31 3654 views   TH
 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ประเด็นการขอยกเลิกความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Documents related

Lasted Post

Related Post