ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิณความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นิติกร นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

published: 28/5/2567 17:09:37 updated: 28/5/2567 17:12:12 1228 views   TH
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


Documents related

Lasted Post

Related Post