แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 และ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

published: 11/4/2567 15:26:50 updated: 22/4/2567 11:01:06 220 views   TH
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Documents related