ดีเอสไอ ร่วมกับ มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการพร้อมประกวดนวัตกรรมฯ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ


เปิดอ่าน 423

ดีเอสไอ ร่วมกับ มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการพร้อมประกวดนวัตกรรมฯ
เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

          วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562  พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายมณฑล  แก้วเก่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา วิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2019 (I4C-2019) และมีนางสุวิมล  สายสุวรรณ  ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้จัดโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ ที่เป็นการแสวงหารวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมฯ นี้ ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\

          การจัดสัมมนาวิชาการและการประกวดนวัตกรรมฯ ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และในปีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงาน การอภิปรายในหัวข้อ “Platform เทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนที่สองเป็นการนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อประกวดใน 2 ประเภท คือ การพัฒนาชิ้นงานที่ต่อยอดจากผลงานที่เคยร่วมประกวดในปีที่ผ่านมา และประเภทการนำเสนอแนวคิดใหม่เพื่อเกิดความสร้างสรรค์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคม และเทคโนโลยี

          สำหรับผลการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2019 (I4C-2019) ได้แก่

ประเภทแนวคิด

รหัสผลงาน

ชื่อผลงาน

รางวัลที่ได้

Idea-01

ระบบตรวจจับความผิดปกติในตลาดหลักทรัพย์

จาก : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา

รายชื่อนักศึกษา :

  • นายปัญญาวุธ ศรีอิสรานุสรณ์
  • นายณัฐนนท์ วงศ์วิวัฒน์ชัย
  • นายปวิตร เอี่ยมวรวุฒิกุล

ชนะเลิศ อันดับที่ 1

Idea-03

ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือบุคคลออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน

จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.พชระ พฤกษะศรี

รายชื่อนักศึกษา : นายสิทธิโชค พิลาแดง

ชนะเลิศ อันดับที่ 2

Idea-04

โปรแกรมตรวจจับเท็จผ่านสีหน้าและน้ำเสียง

จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล

รายชื่อนักศึกษา :

  • น.ส.ลลิดา สุธีจิตสิริ
  • นายกิตติภัค ภักดิ์แจ่มใส

ชมเชย

Idea-08

อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดด้วยการดมกลิ่น

จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล

รายชื่อนักศึกษา : นายศุภวิทย์ วงศ์วัฒนาพร

ชมเชย

Idea-10

แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ

รายชื่อนักศึกษา :

  • นายชัชวาล โคตรสุ
  • นายฐิติวุฒิ จามรมาน
  • นายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์

ชนะเลิศ อันดับที่ 3

 

ประเภทชิ้นงาน

รหัสผลงาน

ชื่อผลงาน

รางวัลที่ได้

Invent-04

ระบบช่วยตรวจสอบการหลอกลวงออนไลน์

จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

รายชื่อนักศึกษา นายกฤษณะ ฉายแก้ว

ดีเด่น

Invent-05

ระบบตรวจจับและคัดแยกดาร์กเน็ตด้วยวิธีการจัดสรรของดีรีเคลแฝงและการเรียนรู้เชิงลึก

จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.นภดล วณิชวรนันท์

รายชื่อนักศึกษา นายปฏิพล ตปนียะกุล

ดีเด่น

Invent-06

ระบบอัจฉริยะวิเคราะห์ยานพาหนะจากกล้องวงจรปิด

จาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

รายชื่อนักศึกษา นายคมสัน โกเสนตอ

ดีเด่น

 

****************************************************

 

 

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ