ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


เปิดอ่าน 490

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

แผนที่การเดินทาง ม. สวนดุสิต

แผนผัง ม. สวนดุสิต

 

1. ควรเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ไม่ควรนำรถยนต์ส่วนตัวไป เนื่องจากสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ

2. ควรนำร่มติดตัวมาด้วย เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอาจมีฝนตกได้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

- 001 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

- 002 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

- 003 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

- 004 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- 005 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- 006 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 007 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- 008 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- 009 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

- 010 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

- 011 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://dsi.job.thai.com

ข่าวล่าสุด


ข่าวที่น่าสนใจ