กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 5/2563

24 ธันวาคม 2563 10:50 น. เปิดอ่าน 167 ครั้ง  
 

กระทรวงยุติธรรม” จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 5/2563

          วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ครั้งที่ 5/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่บกพร่องในการสอบสวน กำกับ ดูแลการสอบสวนและมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ง. สำนักงาน ก.พ. กระทรวงแรงงาน และกรมการปกครอง รวม 12 หน่วยงาน

          

          ในการนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพ.ต.ต.สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายเลขานุการของอนุกรรมการดังกล่าว ได้รับการมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรม ให้จัดการประชุม ครั้งนี้ เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินการ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี และการดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตลอดจนกำชับหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตามมาตรการทางบริหารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ