DSI ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการทะเบียนราษฎร สัญชาติและการรับรองความถูกต้อง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเจ้าหน้าที่ UNHCR เข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานการแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ

เผยแพร่: 1 ธ.ค. 2566 13:12 น. ปรับรุง: 1 ธ.ค. 2566 15:15 น. เปิดอ่าน 830 ครั้ง   EN
 

DSI ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการทะเบียนราษฎร สัญชาติและการรับรองความถูกต้อง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเจ้าหน้าที่ UNHCR

เข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานการแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ


ร้อยตำรวจเอก วิษณุ  ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมและข้าราชการ ให้การต้อนรับ Mr. Nham Ngoc Hien รองอธิบดีกรมการทะเบียนราษฎร สัญชาติและการรับรองความถูกต้อง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะเจ้าหน้าที่ UNHCR ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานครั้งนี้ คือ เพื่อประสานความร่วมมือกับทวิภาคีระหว่างสองหน่วยงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงานด้านภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ ศึกษาเครื่องมือหรือกลไกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ในการจัดการปัญหาและช่วยเหลือคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

โดยในการพบปะหารือร่วมกันในครั้งนี้ ร้อยตำรวจเอก วิษณุฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้มาเยือนและกล่าวขอบคุณ UNHCR และกรมการทะเบียนราษฎร สัญชาติ และการรับรองความถูกต้องแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ให้ความสนใจภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเลือกที่จะมาศึกษาดูงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลงานในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมได้บรรยายสรุปภาพรวมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาภาระไร้รัฐไร้สัญชาติ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องราวและประวัติต่าง ๆ ของกลุ่มคนไร้สถานะทางทะเบียน โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมการปกครอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ทำให้สามารถช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติให้ได้รับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยเป็นจำนวนประมาณ 400 คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบายของรัฐบาลในเรื่องยุติธรรมชุมชนยุติธรรมสร้างสุขอีกทั้งยังได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Web App ร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน เพื่อช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาสังคมสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่เข้าข่ายได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย  

          Mr. Nham Ngoc Hien รองอธิบดีกรมการทะเบียนราษฎร สัญชาติและการรับรองความถูกต้อง ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น การศึกษาดูงานในวันนี้ทำให้เข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งทางคณะเวียดนามจะได้นำตัวอย่างการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติไปปรับวิธีการใช้ในประเทศเวียดนามต่อไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ