กระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับรัฐบาลออสเตรเลียเปิดศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

เผยแพร่: 18 พ.ค. 2567 10:48 น. ปรับรุง: 20 พ.ค. 2567 10:25 น. เปิดอ่าน 290 ครั้ง   EN
 


      วันนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Counter Trafficking in Persons Centre of Excellence, CTIP COE) ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI ACADEMY) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ และมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรเลีย  เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ UNODC IOM ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย กระทรวงมหาดไทยออสเตรเลีย สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน มูลนิธิไอเจเอ็ม เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

  ในโอกาสนี้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กล่าวรายงานถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและออสเตรเลียซึ่งได้ดำเนินความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มามากกว่า 20 ปี โดยกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว ผ่านโครงการอาเซียน - ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ อันนำมาสู่ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรรัฐบาลของทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วภูมิภาค สร้างแนวปฏิบัติที่มีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อแก้ไขการค้ามนุษย์เป็นไปตามหลักนิติธรรม และได้สรุปผลการจัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หลักสูตรนำร่อง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรเฉพาะทาง โดยมีผู้รับการฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 48 คน

พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวให้นโยบายในประเด็นเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ว่า การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง ซึ่งต้องยกระดับขึ้นเป็นวาระนานาชาติ โดยมนุษย์ทุกคนควรได้รับการปกป้องและคุ้มครอง สิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาเครื่องมือติดตามทรัพย์สิน การฟอกเงินที่ได้จากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่า ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งนี้จะมีความร่วมมือที่พัฒนายิ่งขึ้นไป และเป็นศูนย์กลางในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของนานาชาติ โดยขอขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียที่ได้สนับสนุนเพื่อช่วยยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมของศูนย์ฯ แห่งนี้ พร้อมเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมทางวิชาการและร่วมปลูกต้นล่ำซำในพื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นร่มเงาและเป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์อันดีต่อกันเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ