รองอธิบดีพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมรับฟัง/ให้ข้อเสนอแนะผู้อบรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

27 มกราคม 2564 8:51 น. เปิดอ่าน 211 ครั้ง   EN
 

รองอธิบดีพร้อมผู้เชี่ยวชาญ ร่วมรับฟัง/ให้ข้อเสนอแนะผู้อบรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

         วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กำกับดูแลสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสอบสวนคดีพิเศษ รุ่นที่ 11 ได้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ในการอภิปรายกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 53 ราย (11 กลุ่ม) ในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

      ทั้งนี้ หัวข้อของการอภิปรายกลุ่มในสัปดาห์นี้ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เช่น “พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องเชี่ยวชาญเฉพาะงานคดีเพียงด้านเดียว หรือควรต้องเชี่ยวชาญหลายด้าน” โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 11 กลุ่ม ได้ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical thinking skill) การกำหนดแนวทางการอภิปราย การโต้แย้งด้วยเหตุผล และการนำเสนอ โดยได้รับข้อเสนอแนะจากรองอธิบดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์ (commentator) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อจบการฝึกอบรม ต่อไป