ประชุมแผนงาน(ย่อย)เพื่อขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ กองคดีการค้ามนุษย์

24 ธันวาคม 2563 10:41 น. เปิดอ่าน 165 ครั้ง  
 

ประชุมแผนงาน(ย่อย)เพื่อขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ กองคดีการค้ามนุษย์

          กองคดีการค้ามนุษย์ โดย พ.ต.ต.สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ ได้มอบนโยบายและกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงกำหนดจัดให้มีกิจกรรมประชุมแผนงาน (ย่อย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2565)ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และเสริมสร้างการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการของกระทรวงยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563  อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

          

          ผลของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ข้อสรุปที่จะนำไปสู่แผนการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์หลัก และ 9 กลยุทธ์ย่อย ซึ่งก่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้กองคดีการค้ามนุษย์เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นาย นิคม สุวรรณรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ นายธีรภัทร แก้วจุนันท์ รองผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ นายสืบพงษ์ กอเสถียรวงศ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ และคณะ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561 โดยมีบุคลากรกองคดีการค้ามนุษย์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 55 คน

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ