DSI เขตพื้นที่ 6 ร่วมผู้นำชุมชนในสุโขทัย สร้างเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวังยาเสพติด

เผยแพร่: 20 ก.ย. 2566 15:40 น. ปรับรุง: 20 ก.ย. 2566 18:13 น. เปิดอ่าน 830 ครั้ง  
 

     

     วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  นายสุชาติ  ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติด  จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 กรมสอบสวนคดีพิเศษ  มีนางจีระภา  ภัทรเรืองชัย ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 เจ้าของโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 120 คน

     ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อร่วมกันพัฒนากลไก เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด และให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมาย จึงมีเจตจำนงที่จะประสานความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ โดยให้มีการบูรณาการ ในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ส่งผลให้เกิดการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด โดยภาคประชาชนจะเข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและป้องกันคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย