DSI ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของวุฒิสภา ทางออนไลน์

27 กรกฎาคม 2564 18:36 น. เปิดอ่าน 236 ครั้ง   EN
 

DSI ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของวุฒิสภา ทางออนไลน์ 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ให้เป็นผู้แทนในการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ของวุฒิสภาโดยพันตำรวจเอก อัครพลฯ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ชี้แจงถึงความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผน/โครงการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่สามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการดำเนินการ Big Rock ให้เกิดการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการในการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และการอำนวยความยุติธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ