DSI จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพพด้านคดีพิเศษ ของบุคลากรจากส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เผยแพร่: 13 ก.ย. 2566 17:52 น. ปรับรุง: 13 ก.ย. 2566 17:52 น. เปิดอ่าน 548 ครั้ง  
 

        DSI จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพพด้านคดีพิเศษ ของบุคลากรจากส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

        ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2566  กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคดีพิเศษ ของบุคลากรจากส่วนกลาง และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2”  โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 และโรงแรมพูลแมน พัทยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 62 คน โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นางสาววรกาญจน์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการ ได้ถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากร ทั้งส่วนกลางและส่วนศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างภาพลักษณ์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาความรู้ให้เป็นทุนที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการแสดงมุฑิตาจิต ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภูมิใจ ให้กับข้าราชการ
ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมร่วมขององค์กร และยังถือเป็นการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำรงชีวิตในช่วงการทำงานที่ผ่านมาตลอดอายุการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย