ดีเอสไอ จัดประชุม “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย”

12 มกราคม 2564 10:52 น. เปิดอ่าน 134 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ จัดประชุม

“การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย”

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย” ซึ่งมีคณะวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมชี้แจงให้แก่คณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนประมาณ 30 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

ที่ประชุม ได้รับฟังการชี้แจงจากคณะวิทยากรเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากนั้น ได้มีการหารือร่วมกันถึงการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยกองบริหารคดีพิเศษ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน จะนำมติและข้อสังเกตจากที่ประชุม ไปดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานในสังกัดต่อไป