การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 153/2562 (FOREX 3D)

22 มกราคม 2564 15:59 น. เปิดอ่าน 10541 ครั้ง  
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 153/2562 (FOREX 3D)

                     ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับ กรณี ประชาชนถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX 3D) เป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าว ทราบการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้

             1. ประชาชนผู้เสียหาย ได้แก่ ผู้เสียหายที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปให้การกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และผู้เสียหายที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน จะต้องลงทะเบียนเพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
             2. ผู้เสียหายจะต้องลงทะเบียนเพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์กรม www.dsi.go.th ผ่าน QR Code ที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 
             3. ให้ผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวัน เวลา ที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อ 2.) และต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังนี้
                     3.1 เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน)
                     3.2 เอกสารแสดงรายละเอียดการลงทุน พร้อมกรอกข้อมูล (ดาวน์โหลดไฟล์)
                     3.3 สำเนาสลิปการโอนเงิน/รับโอนเงินคืน
                     3.4 สำเนาภาพถ่ายพอร์ตการลงทุน/บัญชีโปรไฟล์/รายการฝาก-ถอนเงิน
                     3.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำผ่านเว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/แอปพลิเคชัน (ถ้ามี)
                     3.6 สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) หรือ เล่มบัญชี (Book bank)
             4. ผู้เสียหายต้องผ่านจุดคัดกรองตามวิธีการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะแจ้งขั้นตอนให้ทราบต่อไป

                     ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้เสียหายได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของคดี ผ่านทางเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th เท่านั้น

 

https://register.dsi.go.th/153-2562

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี ชั้น 8) ฝั่งทิศตะวันตก ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0 2142 2831

เอกสารที่เกี่ยวข้อง