DSI เข้ม ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

5 ตุลาคม 2564 18:07 น. เปิดอ่าน 242 ครั้ง  
 

DSI เข้ม ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)ด้วยตนเอง อันจะทำให้ได้รับทราบถึงผลการติดเชื้อของตนเองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จนนำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษา และป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังบุคคลอื่น รวมถึงได้รับบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม นั้น

นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม จัดหา “ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง” จำนวน 900 ชุด และแอลกอฮอล์ จำนวน 67 ถัง  เพื่อใช้สำหรับตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนาให้แก่บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงจำเป็นต้องมีตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่