กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

23 ธันวาคม 2563 15:06 น. เปิดอ่าน 153 ครั้ง  
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ จัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายจากพันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ อาทิ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องชลธี ๑ โรงแรมซันธารา เวลเนส   รีสอร์ท ตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ วิทยากรในการอภิปรายจากทั้ง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. พันตำรวจโท จิระวัสส์  เชื้อจันทร์อัตถ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สังกัด ป.ป.ท. เขต ๒ สำนักงาน ป.ป.ท. และพันตำรวจเอก ประพันธ์ อยู่เจริญดี ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ เทคนิค วิธีการดำเนินการด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุป แนวปฏิบัติ แนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะหรือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม) วิทยากรในการระดมความคิดเห็น (กลุ่มละ ๑ คน) โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อคิดในการปฏิบัติงานและในวันที่สองเป็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่พนักงานสอบสวน คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการโดย พันตำรวจโท สนธยา รัตนธารส รองผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นโดย ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ  รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ