ดีเอสไอจัดโครงการปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบา

2 มิถุนายน 2563 10:31 น. เปิดอ่าน 586 ครั้ง  
 

ดีเอสไอจัดโครงการปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในโครงการปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นนทบุรี  ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจทางวินัย และเพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทำผิดวินัย
          3. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
          4. เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนนคดีพิเศษ