ดีเอสไอ  จัดโครงการ CSR   “ปลูก ปัก รักษา” ป่าชายเลน  

เผยแพร่: 11 พ.ค. 2566 11:38 น. ปรับรุง: 12 พ.ค. 2566 15:12 น. เปิดอ่าน 865 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ  จัดโครงการ CSR   “ปลูก ปัก รักษา” ป่าชายเลน  

วันพุธที่ 10  พฤษภาคม 2566  ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งตะวันออก ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   
พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท พเยาว์  ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานและร่วมโครงการ ดีเอสไอ “ปลูก ปัก รักษา” ป่าชายเลน  (เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2532  กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ)   โดย ร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม ได้กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR) และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2566  จัดขึ้นโดย ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน  ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 73 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง เพิ่มระบบนิเวศทางทะเลให้กับสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารและรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชาวประมง ต่อไป  
ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการปลูกป่าชายเลน จาก นายนรินทร์  บุญร่วม เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่เป็นผู้บรรยายสรุป 

\

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ