อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ เน้นย้ำทำงานแบบมืออาชีพ ยึดกฎหมายและค่านิยมร่วม DSI : เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์

10 ตุลาคม 2564 18:57 น. เปิดอ่าน 243 ครั้ง  
 

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เน้นย้ำทำงานแบบมืออาชีพ ยึดกฎหมายและค่านิยมร่วม DSI : เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00  น. นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วย พันตำรวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์   พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์   พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษภาค  เข้าร่วมประชุม

 

การประชุมฯ ครั้งนี้  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กล่าวถึงนโยบายหลักของตน ที่ต้องการทำงานด้านการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมคดีพิเศษ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นที่น่าเชื่อถือ และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณแผ่นดิน ซึ่งตนได้สื่อสารต่อสื่อมวลชนและประชาชน ไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในเรื่องความคุ้มค่าหรือประสิทธิผลการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จนถึงปัจจุบันสามารถเรียกคืนทรัพย์สินให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ถึงปัจจุบันเป็นเงิน กว่า 400,000 ล้านบาท


   ฉะนั้น จึงขอให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติงาน โดยยึดหลักกฎหมายและค่านิยมร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์“ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตราที่ 82 (2) ที่กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 82 (6) กล่าวคือต้องรักษาความลับทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งในส่วนของงานคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษเองก็มีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว จึงกำชับให้ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและให้ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับขั้นควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
    ทั้งนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวอีกว่าเหตุที่ต้องกำชับ และเน้นย้ำเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญมาก และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินคดีพิเศษ รวมทั้งอาจเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญาด้วยโดยในช่วงสุดท้ายของการประชุม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ช่วยกันขับเคลื่อนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์การหลักในการบังคับกฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นการบังคับใช้กฎหมายตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใส อำนวยความเป็นธรรมอย่างไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง