DSI ส่งผู้แทนเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะ Singapore University of Social Science (SUSS) ในการศึกษาดูงานด้านความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะจากมุมมองระดับโลก

เผยแพร่: 6 มิ.ย. 2566 23:15 น. ปรับรุง: 7 มิ.ย. 2566 14:43 น. เปิดอ่าน 618 ครั้ง   EN
 

DSI ส่งผู้แทนเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะ Singapore University of Social Science (SUSS) ในการศึกษาดูงานด้านความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะจากมุมมองระดับโลก

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายสมฤกษ์ ตั้งคารวคุณ รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับและรับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัย Singapore University of Social Science (SUSS) ประกอบด้วยนักศึกษา จำนวน 15 ราย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย ในหัวข้อ “ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะจากมุมมองระดับโลก” ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-01 กระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว

นายสมฤกษ์ฯ ได้บรรยายให้ความรู้แก่คณะดูงานในประเด็นดังนี้ (1) ขอบเขตการปฏิบัติงาน ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (2) ความท้าทายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษประสบในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และ (3) แนวปฏิบัติที่ดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้ในการจัดการความท้าทายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ 

การศึกษาดูงานดังกล่าว (study visit) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมของไทยในการจัดการปัญหาหรือความท้าทายเฉพาะของประเทศไทย รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป

แชทกับวานหน่อย