DSI จัดทำระบบฐานข้อมูลติดตามการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

1 เมษายน 2564 14:48 น. เปิดอ่าน 163 ครั้ง  
 

DSI จัดทำระบบฐานข้อมูลติดตามการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

 

           วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  พ.ต.ท.สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลติดตามการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการตามที่ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ได้มอบหมายให้จัดทำขึ้น ซึ่งจะสามารถติดตามผลการดำเนินการทางวินัย อาญา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน เพื่อรายงานต่อรัฐบาล รวมทั้ง ใช้ในการจัดทำรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (Tip Report และ Progress Report) ในทุกปีอีกด้วย

           โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ของประเทศไทย หรือ E-AHT ด้านการดำเนินคดี และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการฐานข้อมูล และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลทั้งสองเข้าด้วยกันในอนาคตอีกด้วย