ดีเอสไอ “ร่วมใจพัฒนา รักษาความสะอาด”

เผยแพร่: 19 พ.ค. 2566 16:04 น. ปรับรุง: 19 พ.ค. 2566 16:04 น. เปิดอ่าน 311 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ “ร่วมใจพัฒนา รักษาความสะอาด”

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขับเคลื่อนงานจิตอาสา โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ เสียสละ 
รักสามัคคี รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร ร่วมแรง ร่วมใจและร่วมมือ ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม สำนักงานเลขานุการกรม โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการ ดีเอสไอ “ร่วมใจพัฒนา รักษาความสะอาด”

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบด้วย ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ ส่วนพัสดุและยานยนต์ และส่วนประชาสัมพันธ์ จำนวนกว่า 80 คน  ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในองค์กรและสังคม

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย