DSI บรรยายสรุปภารกิจในคดีพิเศษแก่คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA) รุ่นที่ 2

1 กรกฎาคม 2565 9:28 น. เปิดอ่าน 205 ครั้ง   EN
 

DSI บรรยายสรุปภารกิจในคดีพิเศษแก่คณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (CIAA) รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอุดมการ วโรตม์สิกขดิตถ์ ผู้อำนวยการส่วนกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Shyam Prasad Bhandari รองเลขาธิการ และคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (The Commission for the Investigation of Abuse of Authority: CIAA) จำนวน 26 คน ซึ่งมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคณะเจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง