ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ ที่ยึดมั่นและดำรงตนตามค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์”

เผยแพร่: 6 ก.พ. 2565 8:34 น. ปรับรุง: 22 พ.ค. 2565 15:15 น. เปิดอ่าน 3143 ครั้ง   EN
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิญาณตนเพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์
ที่ยึดมั่นและดำรงตนตามค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์”

          ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์  พันตำรวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ และพันตำรวจโท พเยาว์  ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมปฏิญาณตน “ข้าราชการและบุคลากร DSI ไร้ทุจริต” และผนึกกำลังสามัคคี แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการที่จะยึดถือค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ และซื่อสัตย์” เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์และส่งสารสู่สาธารณชน  ณ บริเวณสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
    พิธีปฏิญานตน “ข้าราชการและบุคลากร DSI ไร้ทุจริต”  จัดขึ้นภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหลักการ “บุคลากร ดีเอสไอ ไร้ทุจริต” และ “ดีเอสไอ ใสสะอาด”  ที่มุ่งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างจริงจัง และเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมในการยึดมั่นและร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบายการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ดัชนีชี้วัดที่สำคัญ คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  อันจะนำไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของสาธารณชน ที่ยึดมั่นและดำรงตนตามค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์การที่สำคัญ คือ “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ และซื่อสัตย์” ของบุคลากร สมดังถ้อยคำที่สื่อสารกันโดยทั่วไปว่า “ดีเอสไอ ที่พึ่งที่ประชาชนพึ่งได้ ด้วยหัวใจของผู้ธำรงความยุติธรรม”  
    

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ