DSI ร่วมกับ IOM จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การคัดกรองและคัดแยกผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ในภาคประมงสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

เผยแพร่: 17 ก.ย. 2565 10:00 น. ปรับรุง: 17 ก.ย. 2565 10:00 น. เปิดอ่าน 808 ครั้ง  
 

DSI ร่วมกับ IOM จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การคัดกรองและคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในภาคประมงสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

กองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ ไอโอเอ็ม (International Organization for Migration – IOM) จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การคัดกรองและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภาคประมงสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยจัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวมผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) กรมประมง กรมเจ้าท่า กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กรมการปกครอง เป็นต้น โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมกาล่า จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมไอบิส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่
12 – 13 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการคัดกรองและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภาคประมง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
สร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เสียหายได้รับ
การช่วยเหลือและเข้าถึงการคุ้มครองได้มากขึ้นส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ค้ามนุษย์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ การฝึกอบรมทั้ง 4 รุ่น ได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมและงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย