ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ มติรับ 5 คดี เป็นคดีพิเศษ

25 มกราคม 2565 19:38 น. เปิดอ่าน 464 ครั้ง   EN
 

ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ มติรับ 5 คดี เป็นคดีพิเศษ

วันนี้ (วันที่ 25 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2565  โดยใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี     เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  รองประธานกรรมการคดีพิเศษ คณะกรรมการคดีพิเศษ และมีนายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ    เป็นกรรมการเลขานุการ  

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2564     เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  ผลการประชุมมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1.  ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ  ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์สูงมาก และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรอบรม โดยเน้นการฝึกภาคสนามมากขึ้น รวมทั้งให้มีการฝึกอบรมร่วมกันหน่วยงานของรัฐร่วมกัน

     2.  ที่ประชุมมีมติให้ความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จำนวน 5 เรื่องประกอบด้วย

               เรื่องที่  1  กรณี การทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 

            เรื่องที่ 2  กรณี กลุ่มบุคคลกระทำการเป็นขบวนการนายหน้าจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทน         โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อุ้มบุญ) 

            เรื่องที่  3  กรณี ขบวนการลักลอบจัดหาหญิงไทยเพื่อรับจ้างตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ให้กับผู้ว่าจ้างชาวต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในจังหวัดหนองคาย กรณี เด็กชายแทนไท     (นามสมมุติ) 

              เรื่องที่ 4 กรณี ขอให้ดำเนินการกับโรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรมประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือนร้อนให้กับชาวบ้าน บริเวณหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

              เรื่องที่ 5  กรณี การขุดตัก ทำลาย และยึดถือครอบครองทางสาธารณะในบริเวณพื้นที่ บึงปรีดา ตำบลท่าแลงอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

3.  ที่ประชุมเห็นชอบให้ออกประกาศ กคพ. ว่าด้วยกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน    คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 แทนฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบ้น  เนื่องจากสถานการณ์ด้านอาชญากรรมเปลี่ยนแปลงไป    จึงจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดการกระทำความผิดให้เหมาะสม

****************************

ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ